فرم‌های تشکیل گروه کوهنوردی

مدارک لازم مورد نیاز جهت صدور فعالیت موقت گروه‬

 1. دو نسخه اساسنامه گروه (امضا شده توسط کلیه اعضائ هیات موسس و همه صفحات)
 2. سربرگ رسمی گروه‬
 3. نمونه آرم گروه‬
 4. مهر گروه با توجه به مشخصات مهر ذکر شده در اساسنامه‬
 5. نمونه نقش مهر گروه‬
 6. تکمیل لیست اسامی هیات مدیره با مشخصات کامل بهمراه کپی سناسنامه،کپی کارت ملی‬
 7. تکمیل لیست اسامی هیات موسس (حداقل ۳ نفر و حداکثر ۷ نفر) به همراه یک قطعه عکس‬ ‫4×3 پشت نویسی شده و کپی کارت ملی و کپی شناسنامه و کپی کارت پایان خدمت‬
 8. تکمیل لیست فهرست اسامی اعضاء گروه با مشخصات کامل (حداقل 21نفر)‬
 9. اصل و کپی قرارداد یا معرفی نامه همکاری مربی گروه و کپی و اصل گواهینامه مربی مذکور‬
 10. نمونه کارت عضویت‬
 11. تکمیل فرم درخواست‬

دانلود فرم ها